Odebranie praw rodzicielskich, a alimenty

Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Przysługuje rodzicom do momentu ukończenia przez dziecko pełnoletności. Co dzieje się, gdy nastąpi pozbawienie władzy rodzicielskiej? Jak wówczas wygląda wówczas obowiązek alimentacyjny rodziców? Wyjaśniamy.

Obowiązek alimentacyjny – na czym polega?

Obowiązek alimentacyjny na ogół obciąża rodziców względem dzieci. Nie ma w tym zakresie znaczenia, czy rodzice żyją ze sobą, czy się rozstali. Polega na zapewnianiu środków utrzymania, a w razie potrzeby także środków niezbędnych dla wychowania dzieci. Dbanie o dobro dziecka jest obowiązkiem zarówno ojca, jak i matki, bez względu na relacje między nimi. W przypadku rozstania rodziców, na ogół świadczeniem alimentacyjnym wyrażonym kwotowo obciążany jest ten z rodziców, przy którym dziecko nie pozostaje. Oznacza to, że jeśli przykładowo miejsce pobytu dziecka zostanie określone przy matce, to sąd zasądzi świadczenie alimentacyjne od ojca.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej, a kontakty z dzieckiem

Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi, gdy nie może być ona:

  • wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo
  • jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub
  • w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka

Pozbawienie praw rodzicielskich oznacza, że rodzic nie ma prawa do decydować o miejscu pobytu dziecka, leczeniu, edukacji, wychowaniu, kształtowaniu światopoglądu dziecka oraz decydowaniu o wyjazdach dziecka za granicę. Traci także prawo do zarządu majątkiem dziecka. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może jednak kontaktować się z dzieckiem.

Co jednak w sytuacji, gdy jeden z rodziców zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej? Czy pozbawienie praw rodzicielskich zwalnia z konieczności płacenia świadczeń alimentacyjnych?

Odebranie praw rodzicielskich, a alimenty

Warto wiedzieć, że odebranie władzy rodzicielskiej nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego. Nie ma znaczenia, czy rodzic posiada ograniczone prawa rodzicielskie, czy tez jest tych praw pozbawiony. W dalszym ciągu jest zobowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Podsumowując rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie decyduje w sprawach dotyczących dziecka, obciąża go jednak obowiązek łożenia środków na jego wychowanie i utrzymanie, przy zachowaniu możliwości utrzymywania kontaktów z dzieckiem.