Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Najlepszą metodą na sprawne uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie jest porozumienie i dobry kontakt między stronami. Małżonkowie, którzy są zgodni co do żądań i samego rozwodu nie powinni obawiać się wieloletniej sprawy sądowej. Inaczej sytuacja prezentuje się wówczas, gdy jedna ze stron nie chce się rozwieść lub ma wobec drugiej strony oczekiwania niemożliwe do spełnienia.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie wpływa na przebieg procesu i znacznie go skraca, ponieważ sąd nie prowadzi szczegółowego postępowania dowodowego z udziałem świadków. Wystarczające jest wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego w oparciu o przesłuchanie stron. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego musi nastąpić na płaszczyźnie:

  • emocjonalnej – małżonkowie nie darzą się już uczuciem,
  • fizycznej – małżonkowie nie utrzymują kontaktów intymnych,
  • gospodarczej – małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego lub mieszkają osobno

W ten sposób dochodzi do wykazania, że nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego i relacji nie można już w żaden sposób ocalić. Zgodne zeznania stron to najważniejszy element uzyskania szybkiego rozwodu.

W czym warto się zgadzać?

Co dokładnie oznacza zgodność między małżonkami? Stanowiska obydwu stron powinny być takie same w kwestii:

  • orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej i alimentów
  • i fakultatywnie także w kwestii podziału majątku wspólnego.

W trakcie sprawy sądowej może paść więcej pytań. Jeśli żadna ze stron nie zmieni stanowiska ani nie zgłosi dodatkowych roszczeń, rozwód zostanie orzeczony szybko i bez zbędnych komplikacji. W przypadku braku orzekania o winie sąd nie będzie dociekał, który z małżonków odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego, choć może paść pytanie o przyczynę tej sytuacji.

Rozwód z orzekaniem o winie

Czy szybki rozwód z orzekaniem o winie jednej ze stron jest możliwy? Okazuje się, że tak, lecz przede wszystkim w szczególnym przypadku. Strona ponosząca wyłączną winę za rozpad małżeństwa (np. w związku z przemocą domową, zdradą, uzależnieniem) może wziąć na siebie całą odpowiedzialność przed sądem. Musi przyznać swoją winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Dzieje się tak jednak bardzo rzadko – znacznie częściej małżonkowie obwiniają siebie nawzajem. Rozpoczyna się wtedy batalia sądowa, polegająca na udowadnianiu winy, zbieraniu materiałów dowodowych i licznych przepychankach słownych. Wpływa to na znaczne przedłużenie sprawy.

Posiadanie dzieci a rozwód

Posiadanie niepełnoletniego potomstwa nie musi wpływać na przedłużenie spraw rozwodowych, o ile zostaną spełnione wyżej wymienione kryteria, tj. małżonkowie będą zgodni w kwestii opieki nad dziećmi, alimentów i sprawowania władzy rodzicielskiej. Zadaniem sądu jest dokładna ocena dobra dziecka – decyzje małżonków nie mogą na to wpływać negatywnie.

Jeśli sąd uzna, że dobro dziecka jest zagrożone, sprawa nie tylko może się przedłużyć, ale w skrajnych przypadkach małżonkowie mogą wcale nie otrzymać rozwodu.